14 Απριλίου 2024

28 Ιουνίου η Γενική συνέλευση και οι εκλογές στην ΕΠΣΡ

Με κάθε λεπτομέρεια το ΔΣ της ΕΠΣ Ρεθύμνου ενημερώνει όλα τα σωματεία-μέλη της για το τι ισχύει στις Αρχαιρεσίες της 28ης Ιουνίου στο γήπεδο Μισίριων για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσης.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα σωματεία που είναι αναγνωρισμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο των αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ.

Αναλυτικά τι αναφέρει και τι πρέπει να γνωρίζουν τα σωματεία-μέλη της ΕΠΣ Ρεθύμνου για τις επικείμενες Αρχαιρεσίες, αναφέρονται στην πρόσκληση που απέστειλε η Ρεθυμνιώτικη Ένωση.

 

Ανακοίνωση ΕΠΣΡ:
«Το Δ.Σ. της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ στις συνεδριάσεις της 13-05-2021 και στις 21-05-2021 και σύμφωνα με το Νέο Αθλητικό Νόμο και τυχόν τροποποιήσεις του αλλά και το καταστατικό της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ αποφάσισε και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα Τακτικά της Μέλη στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 17.00 στο γήπεδο Μισιρίων σε εξωτερικό χώρο και ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι δια ζώσης (φυσική παρουσία) με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν τον covid-19 (αποστάσεις, μάσκες, αντισηπτικά κλπ).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
α) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών,
β) Διορισμός (3) γραμματέων Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού για τα πρακτικά της Γ.Σ. που αφορούν τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό καθώς και τον προϋπολογισμό,
γ) Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού από 01-01-2020 έως 31-12-2020 και από 01-01-2021 έως 18-06-2021.
δ) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2020-2021.
ε) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού από 01-01-2020 έως 31-12-2020 και από 01-01-2021 έως 18-06-2021.
στ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 01-01-2020 έως 31-12-2020 και από 01-01-2021 έως 18-06-2021.
ζ) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2020-2021. η) Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2022.
θ) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.

2) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Τακτικών Μελών Δ.Σ., Αναπληρωματικών Μελών Δ.Σ., Τακτικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αναπληρωματικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής).
α) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της ΓΓΑ και έχουν αναγνωριστεί οριστικά. – Ανάδειξη (2) μελών από τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο της ΓΓΑ για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών είναι βάσει αθλητικού Νόμου, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος που έχει οριστεί κατόπιν αίτησης της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ από το Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου.
β) Αρχαιρεσίες. Ανάδειξη με μυστική ψηφοφορία του Προέδρου και των Μελών του Δ.-Σγ, των Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ., των Τακτικών Μελών της Εξελεγκτική Επιτροπής και των Αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Τα σωματεία που δεν είναι αναγνωρισμένα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό. Οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό, όπως φαίνεται και στο υπ αρίθμ.11231/21-05-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΠΟ που απάντησε σε σχετικό μας ερώτημα (συνημμένα σας το αποστέλλομε).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 19.00, χωρίς νέα πρόσκληση.

Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Ένωσης, έχει μόνο μέλος αθλητικού σωματείου-μέλους της Ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ένωσης που έχουν εγγράφει στο ηλεκτρονικό μητρώο των αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020 και είναι παράλληλα ταμειακώς εντάξει.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε σωματείο που έχει εγγράφει στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α Ί48), πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ.2 του ν.2725/1999, όπως ισχύει, και είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα επικυρωθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο από αυτήν ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων.
Τα σωματεία που έχουν συμμετοχή και ψήφου στη Γ.Σ. – Αρχαιρεσιών πρέπει υποχρεωτικά να είναι ταμιακώς εντάξει.
Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Σχετικά με τις αρχαιρεσίες κάνομε γνωστά στους ενδιαφερομένους υποψηφίους τα εξής:
Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (άρθρο 30):
1) Κάθε σωματείο μπορεί να υποδείξει έναν (1) Υποψήφιο ως Τακτικό Μέλος, έναν (1) ως Αναπληρωματικό Μέλος, έναν (1) ως Τακτικό Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και έναν (1) ως Αναπληρωματικό Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2) Η υπόδειξη των Υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία-μέλη εγγράφως πρωτότυπα τουλάχιστον Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και της Εκλογικής Διαδικασίας, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 18-06-2021 και ώρα 20.00 στα γραφεία της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. (Υπόδειγμα εγγράφου σας αποστέλλομε). Επίσης μαζί με την υπόδειξη του Υποψήφιου θα υποβάλλει και βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος στο – ” σωματείο του (Υπόδειγμα σας αποστέλλομε).

3) Ταυτόχρονα ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει στη γραμματεία της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Αίτηση για τη συμμετοχή του ως υποψήφιος, Πιστοποιητικό Ποινικού μητρώου και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς ως αναφέρονται στον κανονισμό εφαρμογής του καταστατικού της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και του Ν 2725/99 (άρθρο 3, 4, 12) και τις τροποποιήσεις αυτού. Η ανακήρυξη των Υποψηφίων προς εκλογή θα γίνει Πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι την Τετάρτη 23-06-2021 και ώρα 20.00.
4) Τα σωματεία θα εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση-Εκλογική διαδικασία με Δύο (2) αντιπροσώπους (Τακτικό- Αναπληρωματικό). Τα σωματεία έχουν δικαίωμα ενός (1) ψήφου σύμφωνα με το Καταστατικό. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει οπωσδήποτε να είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
5) Η Εξουσιοδότηση για τους αντιπροσώπους την οποία σας αποστέλλουμε ως υπόδειγμα αφού φωτοτυπηθεί παρακαλούμε να υποβληθεί πρωτότυπη στη γραμματεία της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ τουλάχιστον Πέντε (5) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση – Εκλογική Διαδικασία, ήτοι: μέχρι την Τετάρτη 23-06-2021 και ώρα 20.00 (Υπόδειγμα εγγράφου σας αποστέλλουμε). Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο και το καταστατικό, τα σωματεία θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι την Παρασκευή 25-06-2021 και ώρα 15.30 προκειμένου να έχουν δικαίωμα ψήφου. Οτιδήποτε άλλο αφορά τη Γενική Συνέλευση-Αρχαιρεσιών καλύπτονται από τον Αθλητικό Νόμο, το Καταστατικό και από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.»

Απαντήστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *